Shogo Zama Vans

Foundation『Oddity』からダコタ・サーヴォルドのRAWフ…
──DAKOTA SERVOLD’S “ODDITY” PART RAW VERSION

2017.04.05

Foundation『Oddity』からダコタ・サーヴォルドのRAWフッテージ集が公開。
キンクレールとの戦いが壮絶。

  • ゑ | Evisen Skateboards
  • LAKAI